مبانی حاکمیت خدمات بالینی Clinical Governance

مبانی حاکمیت خدمات بالینی Clinical Governance
فایل پاورپوینت رشته مدیریت بیمارستان

براي دانلود مقاله کليک کنيد

نتایج وب

[PDF]
مبانی حاکمیت بالینی-1

vct.iums.ac.ir/uploads/h_mabani_hakemiat1.pdf

ذخیره شده

مشابه

دﻓﺘﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ. وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن … ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻈﺎم ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ n. ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﮐﻪ در آن … Clinical Governance is about doing the right thing, at the right …

[PDF]
دانلود كتابچه حاكميت باليني

medcare.bums.ac.ir/shares/…/clinical-governance/ktabe%20hakemiyate%20balini.pdf

ذخیره شده

مشابه

Clinical. Governance. ﯾﺎ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ . اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺘـﻮان ….. ﺗﺆام ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا اﯾﻤﻨﯽ ﺑﯿﻤﺎر ﯾﮑﯽ از اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺮﯾﻦ اﺻﻮل اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت در ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ. درﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

[PPT]
مباني حاکميت باليني.ppt

https://taleghanihos.arakmu.ac.ir/Portal/File/ShowFile.aspx?ID=c3eba183-174d…

ذخیره شده

دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني … نظام حاکميت خدمات باليني … Clinical Governance is about doing the right thing, at the right time, in the right way …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *